General Manager

Sri Brundaban Nayak
Chairman, Odisha Gramya Bank
Head Office, Gandamunda
PO-Khandagiri
Bhubaneswar-751030

DOC-29.11.2014

Sri Prabhakar Sahoo
General Manager, HR Department
Head Office, Gandamunda
PO-Khandagiri
Bhubaneswar-751030

Date of Joining-
Continue till such time a fresh nomination is made.

Sri R R Venkatachary
General Manager, IT Department
Head Office, Gandamunda
PO-Khandagiri
Bhubaneswar-751030

Date of Joining-
Continue till such time a fresh nomination is made.

Sri Jagannath Prasad Nayak
General Manager,
P&T Department,GA Department,
Head Office, Gandamunda
PO-Khandagiri
Bhubaneswar-751030

Date of Joining-
Continue till such time a fresh nomination is made.

Shri Gagan Bihari Pradhan,
General Manager
Inspection Department,Vigilance Department,
Head Office, Gandamunda
PO-Khandagiri
Bhubaneswar-751030

Date of Joining-
Continue till such time a fresh nomination is made.

Shri Malaya Patra,
General Manager,

Head Office, Gandamunda
PO-Khandagiri
Bhubaneswar-751030

Date of Joining-
Continue till such time a fresh nomination is made.